marketingonline.sk

Informácie o online marketingu a social media

.

A  B  C  D-H  I-K  L-O  P  R  S  T-Z

A

 

A/B testovanie – v najjednoduchšej forme náhodne ukazuje návštevníkovi webovej stránky buď verziu A, alebo verziu B a sleduje zmeny v jeho správaní založené na tom, ktorú verziu videl. Verzia A je väčšinou v súčasnosti existujúci dizajn webovej stránky a verzia B je tzv. “vyzývateľ” s jedným zmeneným elementom. V prípade  “50/50 A/B testu” sa rozhoduje o tom, ktorú verziu návštevníkovi ukázať, pomocou princípu hodenia mince.  Jeho výsledkom je zistenie, ktorá verzia prináša želaný účinok. Časté využitie tohto testu je pri výbere správneho nadpisu.

Ad clicks – Reklamné kliky – udáva koľko krát používateľ klikne na reklamný banner.

Ad network – Reklamná sieť – internetový model podnikania, kde zadávateľ reklamy kupuje reklamné služby na viacerých webových stránkach z jedného zdroja.

Ad scheduling – Rozvrhnutie reklamy – pri e-marketingu ide o praktiku rozvrhnutia jedného dňa do niekoľkých častí, počas ktorých je zakaždým aplikované  odlišné pravidlo reklamy na základe stanovených reklamných cieľov, rozpočtu alebo konkurentov.

Ad views (impressions) – Zobrazenie reklamy (impresia) – udáva koľko krát je reklamný banner stiahnutý  a pravdepodobne aj videný návštevníkmi.

Affiliate marketing – Partnerský program / provízny systém – stratégia e-marketingu, ktorá zahŕňa rozdelenie tržieb medzi zadávateľa reklamy (nákupcu) a online vydavateľa reklamy (predajcu).Kompenzácia je zvyčajne vypočítaná na základe výkonnostných ukazovateľov (napr. predaj, počet klikov, počet registrácií) alebo kombinácie rôznych faktorov.

Average Page Depth -  Priemerná hĺbka webovej stránky – priemerný počet stránok na webovej stránke, ktoré si návštevníci zobrazia pri jednom navštívení.

Average Response Value – Priemerná hodnota odozvy – priemerná hodnota každého kliknutia vyjadrená v tržbách. Vypočíta sa ako celkové tržby vydelené celkovým počtom klikov.

späť na abecedu

B

 

Backlinks – Spätné odkazy – sú prichádzajúce odkazy danú na webovú stránku. Sú dôležité pre optimalizáciu vyhľadávacích nástrojov (SEO), pretože niektoré z nich dávajú väčší kredit webovým stránkam, ktoré majú dostatočný počet kvalitných spätných odkazov.

Banner – reklamný prúžok – Grafický reklamný internetový nástroj. Po kliknutí na túto grafiku sa používateľ dostane na inú webovú stránku. Vzťahuje sa nielen na klasický obrázok s veľkosťou 468×60 pixlov, ale aj všeobecne na všetky grafické reklamné formáty na internete.

Banner blindness – Bannerová slepota – termín, ktorý sa vzťahuje na tendenciu používateľov internetu ignorovať bannerovú reklamu.

Blackhat SEO – Černokňažnícka optimalizácia pre vyhľadávače – označuje praktiky optimalizácie vyhľadávacích strojov využívajúce neetické metódy.

Blog – hybridná forma internetovej komunikácie, ktorá kombinuje rubriku, diár a adresár. Vzťahuje sa na často aktualizované zbierky krátkych článkov na rozličné témy obsahujúce odkazy na ďalšie zdroje.

Blogger – autor blogov

späť na abecedu

C

 

Click fraud – Klikový podvod – Vyskytuje sa pri PPC reklame, keď cieľom klikov na digitálny odkaz nie je hľadanie daného produktu alebo služby, ale najčastejšie snaha konkurenta zvýšiť náklady inzerenta.

CMS – Content Management System  - Systém riadenia obsahu – softvér, ktorý celkovo riadi (napr. spravuje, archivuje, pomáha zostavovať…) obsah, ktorý je určený na prezentáciu nielen na webe. Môže ísť o akýkoľvek elektronický obsah – zvukový záznam, webová stránka, obrázky, metadáta a pod.

Content targeting – Obsahovo cielená reklama – proces obsluhujúci reklamy v Google a Yahoo, v ktorom sú reklamy spúšťané na základe kľúčových slov, ktoré sa vzťahujú na obsah webovej stránky, ktorú si používateľ prehliada. Používateľ nemusí zadať dané kľúčové slovo do okienka vyhľadávača.

Contextual advertising – Kontextová reklama – reklamná služba, ktorá automaticky umiestni zadanú reklamu na webovú stránku nielen podľa jej kľúčových slov a fráz, ale aj podľa jej celkového obsahu. Napríklad kontextová reklama na digitálne fotoaparáty bude zobrazená na stránke, ktorá obsahuje článok o fotografiách. Používateľ nemusí do vyhľadávača zadať priamo kľúčové slovo „digitálny fotoaparát“.

Conversion rate – Miera konverzie – je to percento kliknutí, ktoré generuje predaj, registrácie alebo vedie k zvýšeniu iných ukazovateľov výkonnosti podniku. Vypočíta sa ako pomer počtu predajov / registrácií, a pod. ku počtu preklikov, ktoré viedli ku komunikovanej ponuke. Napríklad, ak 100 preklikov generovalo 100 návštevníkov danej webovej stránky, a tí vygenerujú 5 predajov / registrácií, a pod., miera konverzie bude 20%.

Copywriting – písanie pútavých reklamných textov pre webové stránky, ale aj iné reklamné aplikácie.

CPA – Cost per action – Cena za akciu – cena, ktorú zadávateľ zaplatí za to, aby návštevník jeho webovej stránky vykonal nejakú akciu, napr. Prihlásenie sa do webového formulára, registrácia, objednávka newsletter.

CPC – Cost per click – Cena za preklik – suma, ktorú vyhľadávače účtujú zadávateľom reklamy za každý klik, ktorý pošle používateľa na zadávateľovu webovú stránku.

CPM – Cost per mile – Cena za míľu -  využíva sa napríklad na Facebooku – je to obchodný model reklamy, pri ktorom sa počíta cena za tisíc zobrazení.

späť na abecedu

D-H

 

Doorway page - webová stránka, ktorá je vytvorená len na to, aby získala čo najlepšie hodnotenie v prirodzenom zozname vyhľadávačov. Tieto stránky sú naplnené kľúčovými slovami a ich úlohou je „zliať“ používateľov na  hlavnú webovú stránku. Takéto praktiky sú považované za  nekalé taktiky.

e-business / e-commerce – výraz, ktorý sa vzťahuje na rôznorodé Internetové podnikateľské modely. Všeobecne, stratégia e-businessu sa snaží využívať rôzne nástroje marketingového mixu, aby priviedla používateľov na firemnú webovú stránku za účelom kúpiť ich produkt alebo službu.

EdgeRank – je to algoritmus, ktorý využíva sociálna sieť Facebook, na základe ktorého rozhoduje, aký článok sa zobrazí používateľovi v jeho Aktualitách / toku údajov / toku noviniek (News Feed) .

E-mail marketing – forma priameho marketingu, ktorá využíva elektronickú poštu ako komunikačný nástroj. Realizuje sa formou cieleného odosielania newslettrov s akciami, novinkami, zaujímavými informáciami súčasným alebo potenciálnym zákazníkom.

Hashtag – symbol # (hash) – využíva sa pred slovom, či frázou ktorá označuje kľúčové slová, alebo tému správy/príspevku na sociálnych médiách (hashtag vytvorili užívatelia sociálnej siete Twitter na kategorizáciu príspevkov)

Hidden text - Skrytý / Neviditeľný text – text, ktorý je viditeľný pre vyhľadávače, no skrytý pre používateľa. Zvyčajne sa tvorí tým, že sa použije rovnaká farba písma ako je pozadie stránky. V súčasnosti existujú aj viac sofistikované spôsoby skrývania textu tak, aby to vyhľadávací stroj nedokázal jednoducho odhaliť a filtrovať. Táto technika sa využíva za účelom zahrnúť extra kľúčvé slová bez poškodenie estetického vzhľadu stránky. Väčšina vyhľadávacích strojov ignotuje alebo penalizuje URL stránok, ktoré používajú túto praktiku.

Hit – požiadavka na súbor z webového serveru, sú generované za každý element na stránke. Ak používateľ zobrazí, napríklad, stránku obsahujúcu 2 grafiky, počíta sa to ako tri „hity“, 1 za samotnú stránku a 1 za každú grafiku.

Hit rate – Miera „hitov“  – viď miera konverzie.

späť na abecedu

I-K

 

Impression – Impresia – Jedno zobrazenie internetovej reklamy.

Indexability – je to potenciál webovej stránky alebo jej obsahu byť zahrnutá do výsledkov vyhľadávania pomocou vyhľadávacích strojov.

Internet – všeobecný termín, ktorý sa používa na opis globálnej siete počítačov používanej na prevádzanie informácií.

Interstitial Ad – Intersticiálna reklama – je to stránka vložená do bežného sledu obsahu medzi používateľom a webovou stránkou. Ide o „dotieravú“ formu reklamy, ktorá s spontánne objaví bez toho, aby ju používateľ žiadal. Tým, že zablokuje žiadanú stránku, zachytí zákazníkovu pozornosť na pár nanosekúnd (kým používateľ danú stránku zatvorí). Môžu sa vyskytovať vo forme plnej stránky alebo menších „dcérskych“ okien (pop-up).

Keyword density – Hustota kľúčových slov – vypočíta sa ako percento kľúčových slov zo slov textu, ktoré môžu byť indexované.

Keyword marketing – Marketing kľúčových slov – umiestňovanie marketingovej správy před používateľa na základe kľúčových slov, ktoré používajú při vyhľadávaní

Keyword phrase – Fráza z kľúčových slov – 2 alebo viac kľúčových slov vzťahujúcich sa na určitú tému.

Keyword stemming – Vetvenie kľúčového slova –znamená návrat ku kmeňu slova a vytváranie dodatočných slov pridávaním predpôn, prípon, alebo používaním množného čísla.

KPI – Key Performance Indicators – Kľúčové ukazovatele výkonnosti – sú ukazovatele, ktoré kvantifikujú ciele, ktoré odrážajú strategickú výkonnosť online marketingových kampaní. Ich pomocou dokáže firma ohodnotiť merateľné ciele a smer, kam sa daný cieľ posúva.

späť na abecedu

L-O

 

Link popularity – Popularita odkazu – meradlo množstva a kvality webových stránok, ktoré odkazujú na  Vašu webovú stránku. 4asto sa využíva ako jedno z kritérií na hodnotenie stránky v rámci vyhľadávačov.

Linkbuilding budovanie štruktúry spätných odkazov pre webovú stránku. Je neodmysliteľnou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače.

MicrositeMikrostránka – je samostatná webová stránka, ktorá slúži na prezentáciu a komunikáciu jedného konkrétneho produktu, služby alebo jednorazovej udalosti (akcia, súťaž,…)

Multivariable testing  - Viackriteriálne testovanie – testovanie, ktoré obmieňa a testuje viac ako jeden alebo dva elementy kampane naraz za účelom určenia elementov a ich kombinácií z najlepším výkonom.

News Feed – Webový kanál/Tok údajov noviniek/Aktuality – dátový formát, ktorý obsahuje často aktualizované dáta z webových lokalít (články, príspevky v blogoch, rebríčky, správy o počasí, a pod.)

Netizen – aktívny účastník v rámci internetovej komunity/komunít (net + citizen)

Online marketing / e-marketing / digitálny marketing / internetový marketing – výraz, ktorý sa vzťahuje na marketingové kampane založené na využívaní internetu a elektronickej pošty. Môže zahŕňať bannerovú reklamu, e-mail marketing, SEO, e-commerce a ďalšie nástroje.

Opt-in  - program, pri ktorom odosielanie newslettrov je obmedzené len na používateľov, ktorí o to požiadali.

Opt-out  - program odosielania newslettrov, ktorý dopredu zahrnie používateľa, ak on sám neudá inak. Tento termín sa používa aj na akciu odstránenie svojho mena z takéhoto programu.

späť na abecedu

P

 

Page view  - Zobrazenie stránky – požiadavka stiahnuť jednu HTML stránku. Často sa používa na meranie premávky na webovej stránke.

PageRank – je to technológia spoločnosti Google vyvinutá na Standforskej univerzite, ktorá slúži na ohodnotenie relatívnej významnosti určitého dokumentu v množine linkami prepojených dokumentov. PageRank v podstate označuje hodnotu popularitu stránky. Čím väčšia je hodnota PageRank, tým väčšiu dôležitosť prideľuje stránke Google a iné vyhľadávače.

Paid inclusion  - Platené zahrnutie – vzťahuje sa na proces platenia poplatku vyhľadávaciemu stroju za to, že je stránka zahrnutá v danom vyhľadávacom stroji alebo adresári. Tiež sa označuje ako „garantované zahrnutie“ (guaranteed inclusion).

Pay per call  - Platba za hovor – model platenej reklamy na internete, pri ktorom inzerenti platia za každý hovor, ktorý k nim prichádza z online reklamy. Často je nákladnejší ako PPC, ale je zároveň vyššie hodnotený inzerentmi vďaka vyššej miere konverzie.

Pay per click  -  Platba za klik – model platenej reklamy na internete, pri ktorom inzerent platí len vtedy, keď používateľ klikne na vyhľadanú položku.

Pay per lead – Platba za prilákanie – model platenej reklamy na internete, pri ktorom inzerent platí len vtedy, keď používateľ klikne na vyhľadanú položku.

Pay per sale – Platba za predaj – model platenej reklamy na internete, pri ktorom je platba založená len na počte predajov.

Pop-upvyskakovacie okno – automaticky otvárané okno, ktoré sa objavuje na obrazovke počítača. Pri jeho využívaní na reklamné účely musí mať používateľ možnosť okamžite toto okno zatvoriť.

PPC manažment – monitorovanie a údržba PPC kampaní, ktorá zahŕňa rozširovanie a zlepšovanie kľúčových slov, udržovanie a zlepšovanie nákladovej efektivity, vypracovanie správ o výkone danej kampane pre manažment podniku alebo pre klienta a pod.

PTATPeople Talking About This – meradlo používané na sociálnej sieti Facebook, ktoré udáva, počet jednotlivých používateľov, ktorí vytvorili nejaký „príbeh“ (správu, príspevok, a pod.) o danej fanpage počas 7 dní.

späť na abecedu

R

 

Real time – aktivity, ktoré sa na internete odohrávajú v tzv. „real time“ (skutočnom čase), sa vlastne odohrávajú v danom okamihu, napríklad pri chatovaní, posielaní rýchlych správ a pod.

Reputation management – Manažment reputácie – zahŕňa všetky aktivity na internete, ktorými firma kontroluje, manažuje, sleduje svoju celkovú online prítomnosť, môže sa vykonávať aj v menšom rozsahu, kedy sa neriadi meno a značka celej firmy, ale len kľúčové slová, ktoré využíva pri svojich kampaniach.

ROKI – Return on Keyword Investment – Rentabilita investícií do kľúčových slov.

Recipročné linky – dohoda, pri ktorej sa dvaja administrátori webových stránok dohodnú, že si budú na svojej stránke na seba navzájom odkazovať. Táto dohoda slúži na to, aby obe stránky zlepšili hodnotu svojho obsahu a dostali sa tak vyššie v hodnotení vyhľadávačov.

Right rail – názov pre pravý stĺpec webovej stránky, ktorý často slúži na zoznam sponzorovaných odkazov.

RSS – Really Simple Syndication – je rodina XML formátov, ktoré sú určené na čítanie a distribúciu noviniek na webovej stránke, vo všeobecnosti známe aj ako syndikácia obsahu.

späť na abecedu

S

 

Screen name – Meno na obrazovke – meno, ktoré firma používa na svoju prezentáciu online.

SEO – Search Engine Optimization – Optimalizácia pre vyhľadávače – proces vývoja marketingového/technického plánu na zabezpečenie efektívneho využitia vyhľadávačov ako marketingových nástrojov. Pozostáva z dvoch častí. Po technickej stránke sa SEO vzťahuje na zabezpečovanie toho, aby webová stránka bola vhodne indexovaná hlavnými vyhľadávačmi zahŕňajúc kľúčové slová, obsah a linky. Po marketingovej stránke sa vzťahuje na cielenie špecifických kľúčových slov, pri ktorých by daná stránka mala vyhrať pri vyhľadávaní.

Search funel  - Vyhľadávací lievik – postup, keď vyhľadávajúci urobí niekoľko hľadaní pred dosiahnutím nákupného rozhodnutia, pričom postupuje od všeobecných kľúčových slov k úzko špecifikovaným. V marketingu sa využíva na cielenie kľúčových slov podľa jednotlivých štádií takéhoto nákupného správania.

Session  - séria transakcií a „hitov“ vykonaných jedným používateľom.

Shareware  - softvérové programy, ktoré sú dostupné pre všetkých používateľov a dajú sa stiahnuť online. Zvyčajne sú poskytované zadarmo.

Site Targeted Ads – Stránkovo cielená reklama – umožňuje marketérom vystavovať svoje reklamy na manuálne vybraných stránkach v obsahovej sieti vyhľadávačov. Tento typ reklamy je účtovaný ako tradičná reklama – cena za 1000 impresií (zobrazení)

Social Networking – Sociálne siete – webové stránky, ktoré používateľom umožňujú prepojiť sa s inými a komunikovať s nimi, zdieľať myšlienky, fotky, videá a pod. s členmi ich osobnej  siete kontrolovaným spôsobom.

Spam – nevyžiadaná elektronická pošta, najčastejšie vytvorená a odoslaná za účelom marketingovej komunikácie.

Spamming – techniky používané na oklamanie vyhľadávačov, ako napríklad skrytý text, doorway page, duplikácia obsahu webovej stránky zhromažďovanie veľkého množstva linkov a pod. Tieto techniky sú proti pravidlám stanoveným vyhľadávačmi.

Splash Page – úvodná stránka webovej stránky, ktorá je interaktívna alebo obsahuje veľa grafiky. Väčšina takýchto stránok používa Flash.

späť na abecedu

T-Z

 

Traffic – Premávka – celkový počet návštevníkov jednej webovej stránky.

Traffic Analysis – Analýza premávky – proces analyzovania premávky webovej stránky, ktorého cieľom je zistiť, čo návštevníci hľadajú a čo je ich motívom návštevy webovej stránky.

Viral Marketing – virálny (podľa SAV vírusový) marketing – Marketingový fenomén, ktorý využíva a povzbudzuje ľudí, aby posielali marketingovú správu ďalej. Názov dostal na základe toho, že napodobňuje proces šírenia vírusu od jednej osoby k druhej. Využíva už existujúce sociálne siete a väzby na zvýšenie povedomia o značke.

späť na abecedu

 

ZDROJE
marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?source=footer
www.sempo.org
businessdictionary.com
www.merriam-webster.com
oxforddictionaries.com
support.twitter.com