marketingonline.sk

Informácie o online marketingu a social media

Portál marketingonline.sk vznikol v roku 2012 na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave ako výstup projektu podporeného univerzitným grantom. V roku 2013 vďaka novému grantu pokračoval výskum v podobe tvorby metodológie hodnotiacej funkcie využívania online marketingu, resp. benchmarkingového indexu. Portál bol doplnený o teoretické materiály o online marketingu, viral marketingu, či sociálnych médiách,  boli pridané nové pojmy do Online slovníku a nové prípadové štúdie.

Názov grantovej schémy:        
Projekt mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov

Identifikačné čisla grantových projektov:  
č. 2316076 (2012)
I-13-105-00 (2013)

Názvy grantových projektov:                        
E-marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v podmienkach SR (2012)
Online marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v SR s vytvorením komplexnej hodnotiacej funkcie (2013)

Projekt vytvorili a ďalej rozvíjajú doktorandi Katedry služieb a cestovného ruchu a Katedry marketingu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Riešiteľský tím:                        
Ing. Romana Olexová (KSCR)
Ing. Marta Šilhárová (KMR)
Ing. Peter Paľko (KMR)
Ing. Dominika Bojová, PhD. (KSCR)

Katedra služieb a cestovného ruchu OF EUBA