marketingonline.sk

Informácie o online marketingu a social media

Články z konferencií a zborníkov 2012

PAĽKO, P. – ŠILHÁROVÁ, M. 2012. Guerilla marketing ako nástroj marketingovej komunikácie (EDAMBA 2012)

PAĽKO, P. – ŠILHÁROVÁ, M. 2012. Aspekty využitia guerilla marketingu v komunikačnej stratégii firiem. (MERKÚR 2012)

PAĽKO, P. – ŠILHÁROVÁ, M. 2012. Zmeny spotrebiteľského správania v interakcii s trendmi marketingovej komunikácie (Vedecké state OF 2012)

OLEXOVÁ, R. 2012. Využitie online marketingu v stratégiách podnikateľských subjektov na trhu SR – kritéria výberu výskumného súboru a metodológia výskumu (Merkúr 2012)

OLEXOVÁ, R. 2012. Kritické faktory a bariéry pri implementácii nástrojov online marketingu v malých podnikoch a mikro podnikoch služieb v SR (Vedecké state OF 2012)

OLEXOVÁ, R. 2012. Social media marketing a jeho význam v marketingových stratégiách podnikateľských subjektov v SR. (Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v SR 2012)

 

Články z konferencií a zborníkov 2013

PAĽKO, P. – ŠILHÁROVÁ, M. 2013. Significance of SEO in Marketing Strategy (Merkúr 2013)

OLEXOVÁ, R. 2013. Nové výzvy v oblasti marketingu služieb, vyplývajúce z vedecko-technického pokroku v oblasti informačno-komunikačných technológií s dôrazom na internet a sociálne médiá (Vedecké state OF 2013)

OLEXOVÁ, R. 2013. Services and social media: methodology of evaluating Slovak market subjects in the services area from the view point of social media utilization (Merkúr 2013)

ŠILHÁROVÁ, M. 2013. Motívy a Prekážky využívania moderných marketingových metód v praxi (Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013)